Ashley – Friday, November 1 (6PM-8PM)
Aviston – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Beckemeyer – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Belle Rive – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Benton – Friday, November 1 (5PM-8PM)
Bluford – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Bonnie – Saturday, November 2 (5PM-7PM)
Breese – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Brownstown – Thursday, October 31 (5PM-7PM)
Carlyle – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Dix – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Du Bois – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Ina – Saturday, November 2 (6PM-8PM)
Iuka – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Junction City – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Kinmundy – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Mt. Vernon – Thursday, October 31 (6PM-8PM) – STILL ON!
Nashville – Thursday, October 31 (5PM-8:30PM) – STILL ON!
New Baden – Thursday, October 31 (5:30PM-8PM)
New Minden – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Okawville – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Radom – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Salem – Thursday, October 31 (6PM-8PM) – STILL ON!
Sesser – Friday, November 1 (6PM-9PM)
St. Elmo – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
St. Peter – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Tenton – Thursday, October 31 (6PM-8PM)
Waltonville – Friday, November 1 (5:30PM-7:30PM)
Woodlawn – FRIDAY, NOVEMBER 1 (5PM-8PM)